Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen nimenä on Kärppäkannattajat ry, sen kotipaikkana on Oulun kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on hyvän jääkiekkokulttuurin edistäminen ja ylläpitäminen jäsentensä keskuudessa sekä toimia Oulun Kärpät 46 ry:n kannattajien yhdyssiteenä. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistus- ja kasvatustyötä julkaisuilla ja seminaareilla sekä järjestämällä juhla- ja huvitilaisuuksia sekä kilpailuja. Yhdistys järjestää jäsenilleen joko omia tai valtuuttamansa henkilön tai yrityksen järjestämiä ottelumatkoja ja pyrkii julkisella kannatustoiminnalla herättämään harrastusta jääkiekkokulttuuriin. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, omistaa toimintaansa nähden tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Lisäksi yhdistys rahoittaa toimintaansa jäsenmaksuin, sponsorituotoin ja julkaisujen ilmoitustuotoin.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja jonka yhdistyksen hallitus varsinaiseksi jäseneksi hyväksyy. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattavat jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen jäseneksi hyväksytyn henkilön nimi kirjoitetaan yhdistyksen jäsenluetteloon, johon merkitään muutkin häntä koskevat tarpeelliset henkilötiedot. Jäseneksi hyväksytylle annetaan jäsenkortti.

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä kolmen (3) kuukauden kuluttua siitä lukien, kun hän on ilmoittanut siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka on ilmoittanut erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli kolme kuukautta sen erääntymisestä lukien taikka jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista tai vahingoittaa vakavasti sen mainetta. Jäsenellä on oikeus saattaa erottamisesta koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen, kun ilmoitus hallituksen puheenjohtajalle on tehty.

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesä-heinäkuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
– esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto.
– vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta.
– päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja toiminnantarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta.
 – päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta.
– valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä.
– valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 – valitaan tarpeelliseksi katsottavat jaostot, jotka toimivat hallituksen alaisina ja valvonnassa.
– käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle kotisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Hallituksen jäsenille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-7 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.

11§

Yhdistyksen tilikausi on 1.6.-31.5. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään 10.6. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään 20.6. hallitukselle, kuitenkin 2 viikkoa ennen vuosikokousta.

12§

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä vähintään kahden kolmanneksen äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljänneksen äänten enemmistöllä, luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.

13§

Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat Oulun Kärpät 46 ry:lle käytettäväksi sääntöjen 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

14§

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Scroll to Top